مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 10845/30/100

شماره: 10845/30/100
تاریخ: 1389/02/07
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع
موضوع:
تعرفه برق تعاوني هاي صيادي
 به منظور حمايت از تعاوني هاي صيادي ، بدينوسيله اعلام مي دارد از ابتداي سال 89 بهاي برق اسكله هاي صيادي كه در اجراي قانون سياست هاي اصل 44 ، بهره برداري و مديريت آنها از سوي شركت شيلات ايران به تعاوني اي صيادي واگذار شده است و قدرت برق مورد نياز آنها حداكثر برابر جمع قدرت مصارف زير بوده و به فعاليت صيد ماهي مشغول مي باشند، در صورت ارائه تاييديه بهره برداري معتبر صادره از جانب وزارت جهاد كشاورزي، براساس تعرفه صنايع كشاورزي حسب مورد با كد 3ـ3 محاسبه و دريافت مي گردد.
  • الكتروموتور (جهت سوخت رساني، آب رساني، اطفاء حريق و تخليه روغن سوخته)
  • روشنايي محوطه، روشنايي زير سايبان ، برج نور
  • دستگاه يخ خردكن
  • ترازوي برقي
  •  جرثقيل برقي
مجيد نامجو
وزير نيرو
رونوشت:
 

- معاونت امور برق و انرژي
- معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي
- شركت توانير
- دفتر وزارتي و ارتباطات مردمي 

تصویر نامه: