مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 71164/30/100

شماره: 71164/30/100
تاریخ: 1389/11/17
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركت هاي برق منطقه اي-توزيع نيروي برق
موضوع:
اعمال اصلاحات تعرفه توليد (صنعت و معدن)

 

با سلام، 
   
پيرو مذاكرات انجام شده با وزارت صنايع و معادن و به منظور مساعدت با مشتركين تعرفه توليد (صنعت و معدن) مقرر مي‌گردد بنـدهاي زير به تعرفه توليد اضافه گردد.

 

1- گزينه سوم به بنـد « 4- الف » به اين شرح اضافه شود.

              كد تعرفه

   بهاي قدرت

                                بهاي انرژي

 ساعات ميان 

         باري

   ساعات اوج

          بار

      ساعات 

     كم باري

 4- الف گزينه 3

ـــ

           430         860          215
   
    اين گزينه براي مشتركين با قدرت بيش از 30 كيلووات مي‌باشد. شركتهاي برق منطقه‌اي و شركتهاي توزيع برق نسبت به محاسبه بهاي برق مصرفي مشتركين در اولين دوره پس از اجراي تعرفه‌هاي مبتني بر قانون هدفمند شدن يارانه‌ها اقدام و مناسب‌ترين گزينه را اعمال نمايند. مشتركين پس از اطلاع‌رساني مي‌توانـند براساس رفتار مصرفي با توجه به مقررات موجود نسبت به انتخاب گزينه مناسب و تغيـير گزينه قبل اقدام نمايند.


2- در بنـد « 5 » شرايط عمومي تعرفه‌هاي برق براي مشتركين تعرفه توليد (صنعت و معدن) تبصره زير اضافه شود.

     بهاي برق مصرفي و قدرت مازاد آن دستـه از مشتركين صنعتي كه تا 10 درصد بيش از قدرت قراردادي (تجاوز از قدرت) استفاده مي‌كنـند ، نسبت به مازاد با ضريب 5/1 و در صورتيكه استفاده از قدرت مازاد به بيش از 10 درصد برسد، نسبت به مازاد با ضريب 2 محاسبه و دريافت خواهد شد.

 
مجيد نامجو
وزير نيرو
رونوشت:


- جناب آقاي مهندس محرابيان وزير محترم صنايع و معادن جهت دستور مقتضي.
- معاونت امور برق و انرژي.
- معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي.
- شركت توانير.
- دفتر وزارتي و ارتباطات مردمي.
 


تصویر نامه: