مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 47000/350

شماره: 47000/350
تاریخ: 1388/04/21
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع
موضوع:
اصلاح اطلاعيه شماره 116838/350 مورخ 87/11/2

با توجه به اينكه تعدادي از شركتها نسبت به اجراي اطلاعيه فوق الاشاره دچار ابهام شده اند لذا به منظور وحدت رويه و ابهام زدايي، برخي موارد به شرح زير جهت اجرا اعلام مي گردد.

1- در خصوص شهركهاي صنعتي با در نظر گرفتن اينكه احداث شبكه داخلي توسط شهرك ها انجام مي شود ، تا سقف ظرفيت ايجاد شده توسط شهرك صنعتي ، از پرداخت ستون 2 معاف مي باشند و مازاد بر ظرفيت مطابق اطلاعيه فوق الاشاره اقدام مي گردد. در صورت نياز به تقويت شبكه برابر مفاد بند 1ـ2ـ65ـ4 آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق اقدام خواهد شد.

2- در زمان افزايش قدرت در صورتيكه شبكه توسط مشترك احداث شده باشد ضمن رعايت بند 3ـ2ـ65ـ4 آيين نامه تكميلي تا سقف قدرت ايجاد شده ، متقاضي ولتاژ اوليه از پرداخت ستون دوم معاف مي باشد. بديهي است متقاضياني كه هزينه مازاد شبكه احداثي خود را دريافت نموده اند مشمول اين معافيت نمي شوند.

3- پرداخت ستون دوم براي متقاضيان ولتاژ اوليه كه از شبكه موجود تامين برق مي شوند و  تقاضاي كمتر از 2 مگاوات قدرت دارند قابل اجرا مي باشد. (به جز در موارد خاص با تاييد هيات مديره شركت)

4- كليه اعلام هزينه ها به  متقاضيان ولتاژ اوليه تا قبل از ابلاغ اطلاعيه شماره 116838/350 مورخ 87/11/2 معتبر مي باشند و اين اطلاعيه عطف به ماسبق نمي شود.

عباس علي آبادي
معاون وزير در امور برق و انرژي
رونوشت:


- شركت توانير
- دفتر بهبود بهره وري و اقتصاد برق و انرژي

تصویر نامه: