مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 23918/30/100

شماره: 23918/30/100
تاریخ: 1388/02/29
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق
موضوع:
معافيت هاي هزينه برق مصرفي و انشعاب برق

با توجه به قوانيـن و مصوبات مربوط به معافيتهاي هزينه برق مصرفي و انشعـاب برق اعلام مي‌دارد:

1- مفاد بخشنامه شماره 16637/30/100 مورخ 87/3/1  كماكان لازم‌الاجرا است.

2- مفاد اطلاعيه شماره 18948/350 مورخ 87/3/7 كماكان لازم‌الاجرا است. در صورت ضرورت تعميم بخشودگي هزينه انشعاب مساجد به انشعاباتي با قدرت بيش از 25 آمپر تكفاز در مناطق غيرگرمسير و با قدرت بيش از 25 آمپر سه فاز در مناطق گرمسير مطابق با اطلاعيه شماره 255/1197/11 مورخ 8/4/87 عمل شود.

3- وزارت راه و ترابري از پرداخت هزينه‌هاي عمومي برقراري انشعاب برق (ستون 1 جداول شماره يك و دو الحاقيه شماره 4 آيين‌نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق حسب مورد) و بهاي برق مصرفي فقط براي تهويه و روشنايي تونل‌ها، چراغهاي ويژه نقاط مه‌گير، چراغهاي چشمك‌زن در طول راههاي كشور و همچنين مساجد بين راهي معاف است (موضوع ماده 54 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه اعتبار آن بر اساس ماده 156 قانون برنامه چهارم توسعه تمديد شده است). نيرورساني و ايجاد تاسيسات روشنايي و نگهداري اين تاسيسات به عهده وزارت راه و ترابري است.

4- با عنايت به بند « ه‍ » ماده 175 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (تنفيذي در ماده 129 قانون برنامه چهارم ) رده‌هاي مقاومت بسيج اعم از منطقه، ناحيه، مركز، حوزه، پايگاه و اردوگاهها، مراكز آموزشي و كانونهاي فرهنگي ورزشي بسيج در ساختمان جديدالاحداث از پرداخت هزينه‌هاي مندرج در ستون اول جداول شماره يك و دو الحاقيه شماره 4 آيين‌نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق معاف مي‌باشند.

5-  جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر ، آزادگان و خانواده معظم شهداء (همسر ، فرزندان و والدين) معرفي شده از طرف بنياد شهيد و امور ايثارگران از پرداخت هزينه برقراري انشعاب برق (ستونهاي يك و دو جدول شماره يك الحاقيه شماره 4) براي يكبار و يك واحد مسكوني جديدالاحداث تا حد كنتور بيست و پنج آمپر تكفاز (مازاد به عهده متقاضي) معاف هستند. معافيت مذكور به خانواده جانبازان و آزادگان متوفي در صورت عدم  بهره‌مندي تعلق مي‌گيرد (موضوع تصويب‌نامه شماره 182455/ت41134ك مورخ 87/10/8 هيات محترم وزيران).

6- دستورالعمل اجرايي معافيت هزينه انشعاب سرويسهاي بهداشتي بين‌راهي (موضوع تصويب‌نامه شماره 211476/ت39317ه‍ مورخ 86/12/26 هيات محترم وزيران) در صورت مشخص شدن محل تامين اعتبار مربوطه متعاقباً اعلام خواهد شد.

مقتضي است سوابق مربوط به انشعابهاي مشمول معافيت شامل نام مشترك، شماره پرونده، شماره رمز، شماره بدنه كنتور، تاريخ نصب كنتور، آمپر، فاز، ولتاژ تحويلي، قدرت قراردادي (در خصوص انشعابهاي با قدرت 30 كيلووات و بيشتر) را به معاونت هماهنگي مالي و پشتيباني شركت توانير ارسال تا از محل وجوه دريافتي از منابع عمومي نسبت به پرداخت آن اقدام گردد.
ضمناً هرگونه معافيت ديگر در هزينه برق مصرفي و يا انشعاب حسب مقررات مربوطه اعلام خواهد شد.

سيد پرويز فتاح
وزير نيرو
رونوشت:

 
- معاونت امور برق و انرژي.
- شركت توانير.
- دفتر وزارتي و ارتباطات مردمي. 

تصویر نامه: