مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 127615/30/100

شماره: 127615/30/100
تاریخ: 1388/12/08
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع
موضوع:
معافيت حق انشعاب مددجويان در سال 88

  به استناد قانون اصلاح جزء (ل) بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور، بدينوسيله اعلام مي دارد، مددجويان تحت پوشش كميته امداد حضرت امام خميني (ره) وسازمان بهزيستي كشور با ارائه معرفي نامه از نهادهاي فوق الاشاره براي يك بار از پرداخت حق انشعاب برق يك واحد مسكوني حداكثر تا سقف 25 آمپر تكفاز براي مناطق غيرگرمسير و 25 آمپر سه فاز براي مناطق گرمسير از پرداخت هزينه هاي برقراري انشعاب برق (شامل ستون هاي 1 و 2 جدول 78-4 الحاقيه شماره 4 آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق) معاف مي باشند.

     لازم به ذكر است معافيت حق انشعاب براي متقاضيان مشمول از ابتدا تا پايان سال 88 قابل اجرا بوده و شركت هاي ذيربط پس از برقراري انشعاب سوابق مربوط به انشعاب هاي واگذار شده مشمول معافيت را كه شامل نام مشترك، شماره پرونده، تاريخ نصب كنتور، آمپر و فاز را هر سه ماه يكبار تهيه و به معاونت هماهنگي مالي و پشتيباني شركت توانير ارائه نمايند، تا پس از انعكاس به وزارت رفاه و تامين اجتماعي، از رديف هزينه عملياتي كميته امداد حضرت امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور دريافت و به شركت هاي مربوطه پرداخت گردد.

مجيد نامجو
وزير نيرو
رونوشت:
 
- معاونت امور برق و انرژي.
- شركت توانير.
- دفتر وزارتي و ارتباطات مردمي 
تصویر نامه: