مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 54322/30/100

شماره: 54322/30/100
تاریخ: 1388/05/10
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركت هاي توزيع نيروي برق
موضوع:
وسايل اندازه گيري سه تعرفه

   در راستاي اصلاح الگوي مصرف مشتركين برق، بدينوسيله نحوه محاسبه بهاي برق مصرفي مشتركين با قدرت كمتر از 30 كيلووات مندرج در بخشنامه 67011/30/100 مورخ 85/8/16 لغو مي گردد.
مقتضي است ترتيبي اتخاذ گردد تا صورتحساب هاي بهاي برق اشتراك هاي داراي وسايل اندازه گيري سه زمانه موجود و جديد بدون استثناء با نرخ هاي مربوط به زمان هاي ميان باري، اوج بار و كم باري محاسبه و دريافت گردد، تا مشتركين تشويق به انتقال مصرف از زمان اوج بار به كم باري و يا ميان باري شوند.

سيد پرويز فتاح
وزير نيرو
رونوشت:


- معاونت امور برق و انرژي.
- شركت توانير.
- دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات.
- دفتر وزارتي و ارتباطات مردمي.

تصویر نامه: