مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 53343/30/100

شماره: 53343/30/100
تاریخ: 1388/05/06
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق
موضوع:
بهاي برق مصرفي تابلوهاي تبليغاتي در سال 88

مقرر مي گردد از تاريخ ابلاغ، بهاي برق مصرفي تابلوهاي تبليغاتي در سال 88 برمبناي ضوابط و جدول تعرفه ذيل محاسبه و دريافت گردد:

 

فشار ضعيف 30 كيلووات و بيشتر، فشار متوسط و بالاتر فشار ضعيف كمتر از 30 كيلووات
 بهاي انرژي (kWh/ ريال) بهاي قدرت  بهاي انرژي (kWh/ ريال)  
ساعات كم باري ساعات اوج بار ساعات ميان باري ساعات كم باري ساعات اوج بار ساعات ميان باري  
312.5 1250 625 79920 368 1472 736 عادي
550 2198 1099 100000 619 2476 1238 آزاد

 

 1- در ماههاي تير، مرداد و شهريور به بهاي برق مصرفي مشتركين 20 درصد افزوده مي شود.

2- در مورد مشتركيني كه لوازم اندازه گيري دو زمانه دارند ساعات اوج بار با ضريب 9/0 نسبت به نرخ هاي ساعات اوج بار و مصارف ساير ساعات با نرخ ساعات ميان باري محاسبه 
مي گردد.

3- حداقل بهاي برق مشتركيني كه با قدرت كمتر از 30 كيلووات در مورد تعرفه هاي عادي 100000 ريال و براي مشتركين آزاد 200000 ريال مي باشد. 

سيد پرويز فتاح
وزير نيرو
رونوشت:
 

- معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي.
- معاونت امور برق و انرژي.
- شركت توانير.
- دفتر وزارتي و ارتباطات مردمي .

تصویر نامه: