مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 34167/30/100

شماره: 34167/30/100
تاریخ: 1388/03/17
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق
موضوع:
تعرفه برق مصرفي تصفيه خانه هاي فاضلاب شهركهاي صنعتي

 بدينوسيله مصوب مي گردد، بهاي برق تصفيه خانه هاي فاضلاب شهركهاي صنعتي، در صورت مجزا نمودن انشعاب آن از انشعاب تاسيسات اشتراكي شهرك صنعتي، با تعرفه توليد (صنعت و معدن) محاسبه و دريافت گردد.

سيد پرويز فتاح
وزير نيرو
رونوشت:

- معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي
- معاونت امور برق و انرژي
- شركت توانير
- دفتر وزارتي و ارتباطات مردمي

تصویر نامه: