مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 115331/30/100

شماره: 115331/30/100
تاریخ: 1388/11/04
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع
موضوع:
تغييرات تعرفه هاي 3-3 و 4-3 توليد كشاورزي

در راستاي اصلاح بند الف بخشنامه شماره 134628/350 مورخ 87/12/12 موارد زير جهت اجرا ابلاغ  مي گردد

 

  1.  بهاي برق مصرفي مشتركين بندهاي 3-3 و 4-3 بر اساس ولتاژ و قدرت در خواستي حسب مورد مشمول تعرفه هاي آزاد جدول زير خواهد شد
  2. بهاي برق مصرفي مشتركين عادي بندهاي 3-3 و 4-3 كه ميزان قدرت قرائت شده آنهاي از قدرت قراردادي بيشتر باشد مابه التفاوت قدرت خوانده شده از قدرت مجاز و انرژي مصرفي به نسبت قدرت غير مجاز به قدرت خوانده شده بر اساس تعرفه بند 1 "تعرفه آزاد بند 3-3 و 4-3"و قدرت و انرژي قراردادي بر مبناي تعرفه عادي 3-3 و 4-3 محاسبه و دريافت خواهد شد
  3. بهاي برق مصرفي مشتركين عادي بندهاي 3-3 و 4-3 در حد فاصل تمديد مجوزهاي اعتبار پروانه بهره برداري اعلام شده در ماده 36-4 آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق، حسب مورد با تعرفه عادي 3-3 و 4-3 و با اعمال ضريب 2/1 محاسبه و دريافت خواهد شد 

نوع
كد تعرفه
فشار متوسط و بالاتر
فشار ضعيف با قدرت 30 كيلووات و بيشتر
فشار ضعيف با قدرت كمتر از 30 كيلووات
بهاي قدرت (Kw / ريال)
بهاي انرژي KWh) / ريال) در ساعات
بهاي قدرت (Kw / ريال)
بهاي انرژي KWh) / ريال) در ساعات
بهاي قدرت (Kw / ريال)
بهاي انرژي KWh) / ريال) در ساعات
ميان باري
اوج بار
كم باري
ميان باري
اوج بار
كم باري
ميان باري
اوج بار
كم باري
آزاد
3ـ3 و 4ـ3
7/28640
46/142
01/470
64/35
7/24647
27/158
33/522
57/39
ــ
45/256
3/846
11/64
  
  
مجيد نامجو
وزير نيرو
رونوشت:


- معاونت امور برق و انرژي.
- معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي.
- شركت توانير.
- دفتر وزارتي و ارتباطات مردمي.

تصویر نامه: