مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 100174/30/100

شماره: 100174/30/100
تاریخ: 1388/09/21
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع
موضوع:
تعرفه برق واحدهاي توليدي صنعت هسته اي

 بدينوسيله مصوب مي گردد بهاي برق مصرفي شركتهايي كه به فعاليتهاي اكتشاف و توليد مواد اوليه صنعت هسته اي ايران مشغول به كار مي باشند، با ارائه مجوز از سازمان انرژي اتمي ايران در صورت تطابق نوع فعاليت با فعاليت مندرج در پروانه برحسب مورد براساس تعرفه 4 توليد (صنعت و معدن) محاسبه و دريافت گردد. ضمناً سازمان انرژي اتمي جزو مراجع مجاز جهت صدور گواهي فعاليت توليدي براي برخورداري از تعرفه هاي توليدي با كد 1ـ4 تا 4ـ4 مي باشد

مجيد نامجو
وزير نيرو
رونوشت:


- معاونت امور برق و انرژي.
- معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي.
- شركت توانير.
- دفتر وزارتي و ارتباطات مردمي.

تصویر نامه: