مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 350/134725

شماره: 350/134725
تاریخ: 1387/12/12
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركتهاي توزيع نيروي برق
موضوع:
تشويق كشاورزان جهت كاهش مصرف در ساعات اوج بار ماههاي خرداد، تير و مرداد
براساس تصميمات شوراي عالي راهبردي برق و به منظور كنترل مصرف انرژي چاههاي آب كشاورزي در ساعات اوج بار و تشويق كشاورزان به همكاري، كل بهاء برق مصرفي كشاورزاني كه مصرف برق خود را در ساعات اوج بار در ماههاي خرداد، تير و مرداد قطع نمايند،متناسب با تعداد روزهاي همكاري بخشوده خواهد شد.
  شركتهاي توزيع موظفند، ضمن اطلاع رساني مناسب، نسبت به مبادله تفاهم نامه به آندسته از مشتركين كشاورزي كه آماده همكاري مي باشند، اقدام نموده و لوازم اندازه گيري مناسب براي كنترل اجراي مصوبه مذكور را نصب نمايند.
عباس علي آبادي
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي
رونوشت:

-   شركت توانير جهت اطلاع و اقدام لازم 
تصویر نامه: