مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 350/134628

شماره: 350/134628
تاریخ: 1387/12/12
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق
موضوع:
نحوه اجراي تعرفه كشاورزي مندرج در تعرفه هاي سال 87 و نحوه اعمال ماليات بر ارزش افزوده
با توجه به سوالات متعدد در مورد نحوه اجراي تعرفه كشاورزي مندرج در تعرفه هاي سال 87 و نحوه اعمال ماليات بر ارزش افزوده موارد زير جهت اجرا ابلاغ مي گردد.
الف ـ نحوه اجراي بندهاي 4ـ3 و 3ـ3 تعرفه كشاورزي
    - مشتركين مزبور در صورتي كه از كاهش موقت قدرت استفاده كرده اند تا پايان دوره كاهش موقت مي توانند از اين مورد استفاده نمايند و پس از اتمام آن مشمول بند 63ـ4 آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق نخواهند بود.
    - بهاي برق مصرفي در صورت تجاوز از قدرت مشتركين بندهاي 3ـ3 و 4ـ3 تعرفه كشاورزي با تعرفه ساير مصارف محاسبه و دريافت گردد.
    - بهاي برق مصرفي مشتركين بندهاي 3ـ3 و 4ـ3 در حد فاصل تمديد اعتبار پروانه بهره برداري با تعرفه ساير مصارف محاسبه و دريافت گردد.
    - بهاي برق مصرفي مشتركين آزاد بندهاي 3ـ3 و 4ـ3 با تعرفه آزاد ساير مصارف حسب مورد محاسبه و دريافت گردد.
ب ـ نحوه اجراي ماليات بر ارزش افزوده 
    - براساس ماده 14 قانون ماليات بر ارزش افزوده بهاي كالا و يا خدمت مشمول اين ماليات خواهد بود. براساس بند 10 شرايط عمومي تعرفه هاي برق، بهاي برق شامل بهاي انرژي (اعم از اوج بار، ميان باري و كم باري)، بهاي قدرت، بهاي انرژي راكتيو، پيك فصل، رقم ثابت ماهيانه و روشنايي معابر مي باشد كه با توجه به مشخصات انشعاب و مشترك تعيين و از مشتركين دريافت مي گردد. بنابراين ساير مولفه هايي كه در بهاي برق از آنها نامبرده نشده است مانند جرايم مصارف بالاتر از الگوي مصرف مشمول ماليات بر ارزش افزوده نخواهند بود.     
    - زمان اجراي قانون مزبور (براساس ماده 53) از اول مهرماه 1387 مي باشد.
عباس علي آبادي
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي
رونوشت:
- شركت توانير
- معاونت امور برق و انرژي
- دفتر بهبود بهره وري و اقتصاد برق و انرژي 
 
تصویر نامه: