مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 100/30/138276

شماره: 100/30/138276
تاریخ: 1387/12/20
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع
موضوع:
اصلاح قدرت و انرژي مجاز در پروانه هاي بهره برداري آب مشتركين پمپاژ آب كشاورزي
  - اصلاحيه هاي زير در آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق عملي گردد.
         - عنوان بند 37ـ4 به شرح زير اصلاح شود.
          " 37ـ4 ضوابط برخورداري از نرخ برق مصارف توليد كشاورزي (پمپاژ آب بندهاي1ـ3 و2ـ3)"

         - به انتهاي بند 3ـ37ـ4 (موضوع بخشنامه شماره 100/30/9584 مورخ 14/2/87 موارد ذيل اضافه مي شود.
          " شركتها در صورت اعمال هرگونه تغيير در قدرت و انرژي مجاز پروانه هاي بهره برداري مشتركين موظف مي باشند برآن اساس نسبت به اصلاح قدرت قراردادي مشتركين اقدام كرده و مابه التفاوت مربوطه را پرداخت يا دريافت نمايند." 
 
         - به انتهاي بند 62-4 به شرح زير اضافه شود. 
    در صورت كاهش قدرت مشترك به دليل كاهش قدرت مجاز در پروانه بهره برداري يا در جهت اعمال مديريت مصرف با تصويب هيات مديره واطلاع شركت توانير ارزش انشعاب با توجه به مجموع ارقام مندرج در ستونهاي 1 ،2 و3 جداول بندهاي 78-4 و79-4 به مشترك مسترد خواهد شد .
سيد پرويز فتاح
وزير نيرو
رونوشت:

- معاونت امور برق و انرژي
- شركت توانير
- دفتر بازرسي ، ارزيابي عملكرد پاسخگويي به شكايات
- دفتر وزارتي و ارتباطات مردمي 
تصویر نامه: