مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 100/30/135357

شماره: 100/30/135357
تاریخ: 1387/12/13
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق
موضوع:
تعرفه خانگي بيماريهاي خاص
  در راستاي اجراي بند 1ـ3 شرايط اختصاصي تعرفه هاي برق خانگي، براساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بيماران خاص (تالاسمي، هموفيلي، ام اس، دياليز و سرطان) و بيماران صعب العلاجي كه بعضاً نياز به تجهيزات برقي پزشكي خاص (نظير اكسيژن و...) را در منزل دارند با ارائة تاييديه از معاونين درمان دانشگاه هاي علوم پزشكي يا مديران شبكه بهداشت درمان (در شهرستانها) از شمول افزايش بهاي مازاد بر الگوي مصرف بخش خانگي معاف مي گردند. ضمناً حداكثر زمان اعتبار هر تاييديه تا آخر اسفندماه هر سال مي باشد.
سيد پرويز فتاح
وزير نيرو
رونوشت:

- معاونت امور برق و انرژي
- معاونت برنامه ريزي و اموراقتصادي
- شركت توانير
- دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات
- دفتر وزارتي و ارتباطات مردمي 
تصویر نامه: