مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 100/30/124453

شماره: 100/30/124453
تاریخ: 1387/11/23
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق
موضوع:
تقليل قدرت قراردادي مشتركين احداث كننده مولد مقياس كوچك و برقراري انشعاب نوع دوم
1- سرمايه‌گذار احداث مولد مقياس كوچك مي‌تواند، نسبت به تقليل قدرت قراردادي انشعاب برق خود اقدام نمايد و شركت‌هاي برق منطقه‌اي و يا توزيع نيروي برق موظفند مطابق با آيين‌نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق هزينه‌هاي انشعاب قدرت تقليل يافته را به قيمت‌هاي روز به سرمايه‌گذار پرداخت ‌نمايند.   
     1-1- شركت توانير موظف است معادل ميزان پيش‌بيني شده براي هزينه اجراي اين ماده را در بودجه سنواتي (و يا اصلاحيه بودجه) شركتهاي برق منطقه‌اي و توزيع نيروي برق منظور ‌نمايد.       
     1-2- سرمايه‌گذار مي‌تواند پس از تاديه يك جاي هزينه‌ انشعاب قدرت تقليل يافته – تا مدت 12 ماه - با عودت عين مبالغ دريافت شده، قدرت قراردادي را از قدرت تقليل يافته به قدرت قبل (تا سقف قدرت تقليل يافته) درخواست نمايد.
2- سرمايه‌گذار مي‌تواند تا سقف قدرت تقليل يافته و يا ظرفيت مطمئن مولد، تقاضاي «انشعاب نوع دوم» بصورت معاف از پرداخت هزينه انشعاب نمايد.
    2-1- بهاي برق مصرفي «انشعاب نوع دوم»، براساس تعرفه عادي مربوطه(حسب نوع مصرف) محاسبه و دريافت مي گردد، ماخذ محاسبه بهاي ديماند، قدرت قرائت شده (مصرفي) خواهد بود. مشترك ملزم به رعايت قدرت قراردادي مي باشد و قدرت قرائت شده  مي تواند حداكثر با قدرت قراردادي برابر گردد. در سه ماهه تابستان حداكثر ميزان استفاده مجاز 250 ساعت مي باشد. بديهي است ساير شرايط عمومي تعرفه هاي برق براي محاسبه بهاي برق مصرفي موردنظر قرار خواهد گرفت.
     2-2- بهاي برق مصارف مازاد (قدرت و انرژي) با تعرفه‌هاي آزاد محاسبه و دريافت مي‌شود.
سيد پرويز فتاح
وزير نيرو
رونوشت:

- معاونت امور برق و انرژي
- معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي
- شركت توانير
- دفتر وزارتي و ارتباطات مردمي 
تصویر نامه: