مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 100/20/97833

شماره: 100/20/97833
تاریخ: 1387/09/09
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركتهاي آب منطقه اي و آب و فاضلاب شهري و روستايي ، كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق
موضوع:
ابلاغيه نحوه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده
در راستاي اجراي «قانون ماليات بر ارزش افزوده»، بدينوسيله تصوير نامه شماره 39754 مورخ 1/4/87 رياست محترم جمهور منضم به قانون ماليات بر ارزش افزوده، با رعايت نكات ذيل جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد: 1- براساس ماده (16) اين قانون، نرخ «ماليات بر ارزش افزوده» معادل يك و نيم (5/1) درصد و به موجب ماده (38) همين قانون، نرخ «عوارض شهرداري‌ها و دهياري‌ها» نيز به ميزان يك و نيم (5/1) درصد، مي‌باشد. 2- مطابق ماده (20) قانون فوق‌الذكر، كليه شركتهاي آب و برق مكلفند ماليات موضوع اين قانون را در زمان صدور صورتحساب معادل حاصلضرب نرخ يك و نيم (5/1) درصد در «آب بهاي خالص» و «بهاي انرژي» در قبوض و فرم‌هاي مربوط، به طور مجزا درج و از مشتركين تحت پوشش دريافت نمايند. 3- در راستاي پرداخت مبالغ مربوط به «ماليات بر ارزش افزوده»، مبالغ مربوط به «عوارض» در حوزه هاي « شهري» و «روستايي» و همچنين نحوه احتساب ماليات پرداختي شركت به هنگام خريد تجهيزات و خدمات به منظور محاسبه مابه التفاوت ماليات پرداختي و دريافتي، كليه شركتها موظفند هماهنگي لازم با سازمانهاي مالياتي استان مربوطه را صورت دهند. 4- نحوه احتساب پرداخت هاي انجام شده مربوط به دوره زماني 1/4/87 تا تاريخ ابلاغ اين بخشنامه، كه بر اساس قانون تجميع عوارض صورت گرفته است، با هماهنگي سازمان هاي امور مالياتي حل و فصل خواهد شد. 5- براساس ماده (52) قانون فوق، قانون تجميع عوارض لغو گرديده و دريافت عوارض و ماليات بر ارزش افزوده صرفا" مطابق بندهاي (1) و (2) اين ابلاغيه خواهد بود. لازم به ذكر است در صورت اعمال هر گونه تغيير در نحوه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، مراتب متعاقباً از سوي اين وزارت ابلاغ خواهد شد.
سيد پرويز فتاح
وزير نيرو
رونوشت:

- معاونت برنامه‌ريزي و امور اقتصادي.
- معاونت امور برق و انرژي جهت اطلاع و نظارت بر حسن انجام كار.
- معاونت امور آب و آبفا جهت اطلاع و نظارت بر حسن انجام كار.
- شركت مادر تخصصي توانير جهت اطلاع و پيگيري هاي لازم.
- شركت مادر تخصصي مهندسي آب و فاضلاب كشور جهت اطلاع و پيگيري هاي لازم.
- دفتر وزارتي و ارتباطات مردمي.
تصویر نامه: