مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 100/20/127332

شماره: 100/20/127332
تاریخ: 1387/11/29
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركتهاي آب منطقه اي و آب و فاضلاب شهري و روستايي - كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق
موضوع:
اصلاحيه بخشنامه 100/20/97833 مورخ 9/9/87
پيرو بخشنامه شماره 100/20/97833 مورخ 9/9/87 بدينوسيله اصلاحيه زير جهت اجراء ابلاغ مي گردد:  
       - در بند (2)، عبارت «كل مبلغ صورتحساب» جايگزين « آب بهاي خالص» و «بهاي انرژي» مي گردد. به اين ترتيب كل بهاي صورتحساب مشمول نرخ ماليات بر ارزش افزوده و نرخ عوارض مي گردد.
سيد پرويز فتاح
وزير نيرو
رونوشت:
 
- معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي.
- معاونت امور برق و انرژي، جهت اطلاع و نظارت بر حسن انجام كار.
- معاونت امور آب و آبفا، جهت اطلاع و نظارت بر حسن انجام كار.
- شركت مادر تخصصي توانير، جهت اطلاع.
- شركت مادر تخصصي مهندسي آب و فاضلاب كشور، جهت اطلاع.
- شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران، جهت اطلاع.
- دفتر وزارتي و ارتباطات مردمي
تصویر نامه: