مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 92214/30/100

شماره: 92214/30/100
تاریخ: 1386/11/23
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع برق
موضوع:
بهاي برق مصرفي محل سكونت جانبازان

بدينوسيله موارد زير را در مورد بهاي برق مصرفي محل سكونت جانبازان مقرر مي دارد :

1 - بهاي برق مصرفي برق محل سكونت جانبازان 70 درصد و بالاتر بر اساس كد 3-2 تعرفه عمومي مشابه مراكز نگهداري جانبازان محاسبه و دريافت مي گردد.

2 - در اجراي بند 1-3 شرايط اختصاصي تعرفه هاي برق بخش خانگي ، جانبازان 50 لغايت 69 درصد علاوه بر اعمال تخفيف موضوع بند 1-2 شرايط اختصاصي تعرفه برق بخش خانگي از شمول افزايش بهاي برق ناشي از مصارف مازاد بر الگوي مصرف معاف مي باشند.

عزيزان جانباز جهت بهره مندي موارد فوق تاييديه ضميمه را كه به تاييد بنياد شهيد و امور ايثارگران يا ادارات تابعه آنها در شهرستانها رسيده است به شركت هاي توزيع محل سكونت و يا ادارات تابعه ارائه مي نمايند.

اجراي اين بخشنامه از تاريخ صدور خواهد بود.

سيد پرويز فتاح
وزير نيرو
رونوشت:

- بنياد شهيد و امور ايثارگران
- معاونت امور برق و انرژي
- معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي
- شركت توانير
- دفتر وزارتي و ارتباطات مردمي
تصویر نامه: