مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 82702/350

شماره: 82702/350
تاریخ: 1386/10/23
از:
وزارت نيرو
به:
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
موضوع:
رفع برخي از مشكلات و موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي

با سلام ، به اطلاع ميرساند متن اصلاحي ماده 6 طرح رفع برخي از مشكلات و موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي به شرح زير مورد تاييد وزارت نيرو ميباشد :

« شوراي اقتصاد موظف است قيمت برق در ساعت ها و فصول اوج بار و ساعت ها و فصول كم باري را به گونه اي تعيين نمايد كه متوسط قيمت برق واحدهاي صنعتي از نرخ در ساعات عادي تجاوز ننمايد و منحصراً موجب كاهش مصرف در ساعات اوج گردد. »

 

محمد احمديان
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي
رونوشت:

- شركت توانير عطف به درخواست مورخ 16/10/86
- دفتر بهبود بهره وري و اقتصاد برق و انرژي
تصویر نامه: