مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 79667/30/100

شماره: 79667/30/100
تاریخ: 1386/10/11
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي و شركتهاي توزيع
موضوع:
اجراي ماده 37-4 آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق

ضمن تاييد مفاد اطلاعيه 3354/5670/11/23 مورخ 1/7/81 مقرر مي گردد اطلاعيه در مورد مشتركين كشاورزي كه مهلت اعتبار پروانه هاي بهره برداري از چاه آب ايشان منقضي مي گردد تا ارائه پروانه جديد مورد عمل قرار گيرد.

شركتهاي توزيع بايستي در صورتحسابهاي بهاي برق مصرفي از دو دوره قبل از انقضاي مهلت اعتبار پروانه ها ، زمان خاتمه اعتبار پروانه و ضرورت تمديد آن را درج نمايند.

 

سيد پرويز فتاح
وزير نيرو
رونوشت:

- معاونت امور آب و آبفا
- معاونت امور برق و انرژي
- معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي
- شركت توانير
- دفتر وزارتي و ارتباطات مردمي

تصویر نامه: