مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 52109/30/100

شماره: 52109/30/100
تاریخ: 1386/07/10
از:
وزارت نيرو
به:
شركتهاي برق منطقه اي
موضوع:
سقف تعرفه خانگي

به استناد اختيارات ناشي از ماده 8 آيين نامه اجرايي بند "ب" تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 مصوب هيات وزيران كه طي نامه شماره 68551/ت37233ك مورخ 1/5/1386 ابلاغ شده است ، سقف تعرفه خانگي عادي مندرج در بند 1-6 شرايط اختصاصي تعرفه هاي برق صرفاً براي دوره زماني از ابتداي فروردين سال 1386 لغايت ابتداي آذر ماه 1386 و براي مشتركيني كه مصرف ماهيانه كمتر از 5000 كيلوواتساعت در ماه دارند از 1.5 برابر قيمت آزاد برق (963 ريال به ازاي هر كيلوواتساعت) به يك برابر قيمت آزاد برق (642 ريال به ازاي هر كيلوواتساعت) كاهش داده مي شود.

مقتضي است اقدام لازم براي اصلاح صورتحسابهاي مربوطه به عمل آيد.

 

سيد پرويز فتاح
وزير نيرو
رونوشت:

- معاونت امور برق و انرژي
- معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي
- شركت توانير
- دفتر وزراتي و ارتباطات مردمي
تصویر نامه: