مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 5120/49370

شماره: 5120/49370
تاریخ: 1386/05/21
از:
كميته امداد امام خميني
به:
برادر ارجمند جناب آقاي مهندس فتاح - وزير محترم نيرو
موضوع:
بخشودگي تعرفه حداقل مصرف گاز ، آب و برق در خصوص افراد خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و موسسات خيريه

سلام عليكم

احتراماً ، همانگونه كه استحضار دارند ، به موجب موافقت و تصميم جلسه مورخ 6/3/1386 هيات محترم وزيران «در استان اصفهان» مقرر گرديد كه :

1 - دستورالعمل نحوه بخشودگي تعرفه حداقل مصرف گاز ، آب و برق در خصوص افراد «خانوارهاي» تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و موسسات خيريه ، توسط وزارتخانه هاي نفت و نيرو تهيه و جهت طرح و تصويب به هيات وزيران تقديم شود.

2 - مراتب امر و ضرورت انجام آن در قالب مفاد بند «8» مصوبه شماره 41396/37485 مورخ 20/3/1386 هيات وزيران جهت اجرا ابلاغ گرديده است.

3 - با عنايت به مراتب فوق و نظر به اثرات مثبت و عدالت محور عملياتي شدن تصميم مذكور در بهبود معاش و رضايت خانوارهاي تحت پوشش اين نهاد ، مستدعي است دستور فرمايند ، در انجام امر تسريع شود و به منظور ايجاد هماهنگي ها و آمادگي اجرايي لازم ، يك نسخه از تصوير دستورالعمل پيشنهادي به اين نهاد ارسال گردد.

 

حسين انواري
سرپرست كميته امداد امام خميني
تصویر نامه: