مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 47342/350

شماره: 47342/350
تاریخ: 1386/06/25
از:
وزارت نيرو
به:
جناب آقاي رموزي - سرپرست محترم گروه حسابرسي انرژي ديوان محاسبات كشور
موضوع:
عملكرد بند (13) تبصره 2 قانون بودجه سال 1385

با سلام،

بازگشت به نامه شماره 27/41800 مورخ 26/4/86 در رابطه با عملكرد بند (13) تبصره 2 قانون بودجه سال 1385 موارد زير به ترتيب ايفاد مي گردد:

الف - جدول انرژي مصرفي ميادين و پاركها در شهرهاي با جمعيت كمتر از 100000 نفر در سال 85 به پيوست است.
در سال 85 صورتحساب برق مصرفي براي اين مراكز صادر ولي براي آنها ارسال نشده است. چون در جهت اجراي اين تبصره اعتبار خاصي از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور منظور نگرديده ، در واقع درآمد غير قابل وصول شركتهاي برق منطقه اي به حساب آمده است.

ب - در كليه شهرها ، روشنايي معابر عمومي به عهده شركتهاي برق منطقه اي مي باشد و جهت تامين انرژي مصرفي آن وجهي از شهرداري ها دريافت نمي گردد. صرفاً پرداخت بهاي برق مصرفي پاركها و ميادين در صورتي كه خارج از استانداردهاي روشنايي فعلي براي معابر عمومي بوده و از نور براي زيبا سازي استفاده گردد به عهده شهرداري ها مي باشد. بهاي برق مصرفي بوستانها ( پاركها ) ، فضاي سبز شهرها و مصارف مربوط به زيباسازي شهرها با تعرفه 2-2 عمومي محاسبه و دريافت مي گردد.

ح - در صورت عدم پرداخت بهاي مصرفي ميادين و پاركها امكان قطع آن عملاً بدليل محدوديتهاي سياسي و اجتماعي وجود ندارد. پيگيري از طريق مسئولين سياستي مناطق و در مواردي تسويه آن با بدهي شركت هاي برق به شهرداريها با رعايت موازين قانوني ، راهكارهاي مورد استفاده براي وصول اين درآمدها مي باشد.

چ - ميزان انرژي برق مصرفي موضوع بند 13 تبصره 2 قانون بودجه سال 85 ، 49570811 كيلوواتساعت و بار مالي آن 15.278.883.000 ريال مي باشد.

ج - در اجراي بند 13 تبصره 2 قانون بودجه سال 85 بخشنامه شماره 100/20/30400 مورخ 14/4/85 از سوي وزير محترم نيرو ( تصوير پيوست ) ابلاغ شده است.

 

 

محمد احمديان
معاون وزير در امور برق و انرژي
رونوشت:

- دفتر بهبود بهره وري و اقتصاد برق و انرژي
تصویر نامه: