مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 34276/350

شماره: 34276/350
تاریخ: 1386/05/07
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي
موضوع:
ابلاغ مصوبات هيات دولت مرتبط با تعرفه هاي برق در سال 86

بپيوست تصوير مصوبه شماره 68082/ت36899هـ مورخ 31/4/86 و مصوبه شماره 68551/ت37233ك مورخ 1/5/86 هيات دولت در ارتباط با تعرفه هاي برق در سال 86 جهت اطلاع و آمادگي لازم براي اجرا ارسال مي گردد.

دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 8 مصوبه شماره 68551/ت37233ك مورخ 1/5/86 متعاقباً ابلاغ خواهد شد.

 

محمد احمديان
معاون وزير در امور برق و انرژي
رونوشت:

- معاونت برنامه ريزي و نظارت
- شركت توانير
- دفتر بهبود بهره وري و اقتصاد برق و انرژي - گروه تعرفه
تصویر نامه: