مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 33321/30/100

شماره: 33321/30/100
تاریخ: 1386/05/02
از:
وزارت نيرو
به:
جناب آقاي دكتر داوودي - معاون اول رييس جمهور
موضوع:
لايحه قانوني تنظيم تعرفه هاي برق
با سلام ، با عنايت به قانون اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، به پيوست لايحه قانوني پيشنهادي تنظيم تعرفه هاي برق به منظور طرح در هيات دولت ، جهت استحضار ، ايفاد مي گردد. خواهشمند است با توجه به مهلت قانوني ، اول شهريور ماه ، براي تقديم اين لايحه به مجلس شوراي اسلامي ، دستور فرماييد اقدام مقتضي بعمل آيد .

لايحه قانوني تنظيم تعرفه هاي برق

ماده واحده : به منظور تعميم عدالت اجتماعي ، هدفمندسازي يارانه هاي بخش برق ، تامين پايدار برق مشتركين و متقاضيان و ايجاد فضاي مناسب براي توسعه مشاركت بخش غير دولتي در صنعت برق وزارت نيرو مكلف است متناسب با الگوي مصرف و با رعايت اصول مديريت مصرف (تعيين ضرايب متفاوت براي ساعات پرباري ، كم باري و ميان باري و فصول گرم ، سرد و معتدل) ، تعرفه هاي برق را بر اساس قيمت آزاد برق و اصول زير وضع نمايد :

1 - تعرفه بخش خانگي : - مشتركيني كه كمتر از 80 كيلوواتساعت در ماه مصرف دارند ، مشمول پرداخت حداقل بهاي برق تعيين شده در سال 1383 بعلاوه 10% خواهند شد.

- تعرفه برق مصارف مازاد بر 80 كيلوواتساعت تا معادل الگوي مصرف ، معادل 15% قيمت آزاد برق باشد.
 - تعرفه برق مصارف بالاتر از الگوي مصرف تا يك و نيم برابر آن ، معادل 20% قيمت آزاد برق باشد. - متوسط تعرفه برق مصارف بالاتر از يك و نيم برابر الگوي مصرف تا دو برابر آن ، معادل 30% قيمت آزاد برق باشد.
- متوسط تعرفه برق مصارف بالاتر از دو برابر الگوي مصرف تا سه برابر آن ، معادل 40% قيمت آزاد برق باشد.
- متوسط تعرفه برق مصارف بالاتر از سه برابر الگوي مصرف ، حداقل معادل 100% قيمت آزاد برق باشد.

تبصره : حداكثر رشد صورتحساب مشتركين با مصرف ماهانه كمتر از 1.5 برابر الگوي مصرف معادل 25 درصد خواهد بود.
 
2 - متوسط تعرفه برق بخش توليد (مشتركين صنعتي و صنايع كشاورزي) معادل 35% قيمت آزاد برق باشد.

- مشتركين جديد صنعتي با ديماند بالاتر از 50 مگاوات ، بايد برق مورد نياز خود را مستقيماً از طريق قراردادهاي دو جانبه از عرضه كنندگان غير دولتي و يا بازار عمده فروشي برق خريداري نمايند و تعرفه برق آنها بر اساس قراردادهاي تنظيمي خواهد بود.

3 - متوسط تعرفه برق مشتركين پمپاژ آب كشاورزي :

- براي مصارف در حد پروانه بهره برداري و در صورت استفاده از روشهاي كارآمد آبياري (قطره اي ، تحت فشار ، ...) معادل 5% قيمت آزاد برق باشد.
- براي مصارف در حد پروانه بهره برداري و در صورت استفاده از روشهاي آبياري سنتي (غرقابي) معادل 10% قيمت آزاد برق باشد.
- در ساير موارد معادل 20% قيمت آزاد برق باشد.

4 - متوسط تعرفه برق مشتركين عمومي معادل 35% قيمت آزاد برق باشد.

5 - متوسط تعرفه مشتركين تجاري و ساير مصارف معادل 100% قيمت آزاد برق باشد.
 
تبصره 1 : وزارت نيرو موظف است الگوي مصرف برق براي بخشهاي مختلف (در مورد بخش خانگي با رعايت ويژگي هاي مناطق گرمسير) و ضرايب ساعات پرباري ، كم باري و ميان باري و فصول گرم ، سرد و معتدل (با در نظر گرفتن امكان جابجايي مصرف هر گروه از مصرف كنندگان) ، را مشخص و ابلاغ نمايد. تا قبل از ابلاغ اين ضرايب و الگوي مصرف ، مصرف كنندگان ذيربط مشمول ضوابط تعرفه هاي پايين تر از الگو خواهند بود.

تبصره 2 : قيمت آزاد برق كه در جز 3 بند (ج) تبصره 11 قانون بودجه سال 86 تعيين شده است در سالهاي بعد با پيشنهاد وزارت نيرو و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين ميگردد.

تبصره 3 : وزارت نيرو مكلف است جهت افزايش بهره وري صنعت برق بنحوي اقدام نمايد كه قيمت تمام شده برق به مدت ده سال هر ساله 0.5% بابت سوخت مصرفي و 0.5% بابت هزينه هاي توليد ، انتقال و توزيع برق به قيمتهاي ثابت سال 86 كاهش يابد.

تبصره 4 : دولت مكلف است با پيش بيني در بودجه هاي سنواتي ، ما به التفاوت متوسط قيمت فروش برق با قيمت آزاد برق را به شركتهاي برق پرداخت نمايد . همچنين دولت مجاز است با پيش بيني تمهيدات لازم از جمله پرداخت يارانه مستقيم براي هر يك از گروههاي مصرف ، درصدي از قيمت آزاد را كه آن گروه پرداخت مي كند افزايش دهد.
سيد پرويز فتاح
وزير نيرو
رونوشت:

- جناب آقاي مهندس برقعي معاون محترم رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به انضمام تصوير لايحه پيشنهادي
- معاونت امور برنامه ريزي و اقتصادي به انضمام تصوير لايحه پيشنهادي
- معاونت امور برق و انرژي به انضمام تصوير لايحه پيشنهادي براي پيگيري لازم
- شركت توانير به انضمام تصوير لايحه پيشنهادي
- دفتر وزارتي و بازرسي
تصویر نامه: