مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 21-30 (از 34)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
شماره موضوع از به تاریخ
234/11/1786 توليد كنندگان آبزيان از آب شور توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي 23/05/1385
234/11/1777 تعيين ارزش انشعاب توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي 1385/05/22
234/11/1733 مراجع مجاز صدور گواهي جهت تخصيص كد تعرفه توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي 18/05/1385
35888/30/100 مساعدت در تامين برق جايگاههاي CNG وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي 1385/04/31
234/11/1304 اعمال ضريب همزماني توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي 17/04/1385
30400/20/100 چگونگي اجراي تبصره هاي بودجه 85 و مصوبات هيات وزيران وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي 1385/04/14
12732/30/100 واگذاري انشعاب برق 32 آمپر تكفاز و يا بالاتر وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي 23/02/1385
234/11/310 اصلاح فرم قرارداد موضوع بند 72-4 آيين نامه تعرفه هاي برق توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي 1385/02/03
11/286 تعرفه هاي برق و هزينه انشعاب توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي 02/02/1385
4980/240 اصلاح تعرفه هاي برق خانگي در سال 1384 وزارت نيرو جناب آقاي دكتر احمديان - معاون محترم وزير نيرو در امور برق و مدير عامل شركت توانير 1385/01/29