مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 97916/30/100

شماره: 97916/30/100
تاریخ: 1385/12/06
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي
موضوع:
بهاي برق نانوائيهاي سنتي

با توجه به تفسير دفتر هماهنگي و نظارت بر امور حقوقي دستگاههاي اجرايي حوزه معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري ، نانوائيهاي سنتي (موضوع بند 3 مصوبه شماره 20617/ت28938هـ مورخ 18/8/82 هيات محترم وزيران) شامل آن دسته از نانوائيهايي است كه چهار نان لواش ، بربري ، سنگك و تافتون را با آرد تعرفه مصوب شوراي اقتصاد به شيوه سنتي و يا ماشيني پخت مي نمايند.

لذا مقتضي است در خصوص نانوائيهايي كه بهاي برق آنها عليرغم مشموليت تفسير مذكور قبلاً با تعرفه 5-2 محاسبه و دريافت شده است به طريق زير اقدام نمايند :

    1 - صورتحسابهاي بهاي برق آتي پس از ابلاغ اين بخشنامه را با تعرفه 7-2 محاسبه نمايند.

    2 - با توجه به مفاد بند 5 مصوبه شماره 20617/ت28938هـ مورخ 18/8/82 هيات محترم وزيران :

      2-1 - صورتحسابهاي بهاي برقي را كه از تاريخ 1/4/82 تا زمان صدور صورتحسابهاي جديد (بر اساس توضيحات بند 1 بالا) با تعرفه 5-2 محاسبه گرديده است با تعرفه 7-2 محاسبه و جمع مابه التفاوت محاسبات مذكور را اعلام نمايند تا پس از تامين منابع مالي لازم از جانب سازمان مديريت و برنامه ريزي به مشتركين مسترد گردد.

      2-2 - بار مالي حاصل از محاسبه صورتحسابهاي بهاي برق آتي اين قبيل مشتركين با تعرفه 7-2 را براي زمان باقيمانده از سالجاري و همچنين سالهاي آتي برآورد و جهت درج توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در بودجه سنواتي شركت توانير ، اعلام نمايند.

سيد پرويز فتاح
وزير نيرو
رونوشت:

- جناب آقاي دكتر مير كاظمي وزير محترم بازرگاني بازگشت به نامه شماره 13926/1 مورخ 9/8/85 جهت استحضار
- معاونت امور برق و انرژي
- معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي
- شركت توانير
- دفتر حقوقي
- دفتر وزارتي و بازرسي
تصویر نامه: