مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 91493/350

شماره: 91493/350
تاریخ: 1385/11/14
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي
موضوع:
مساعدت در تامين برق جايگاههاي CNG
پيرو ابلاغ شماره 100/30/35888 مورخ 31/6/85 وزير محترم نيرو در خصوص مساعدت در تامين برق جايگاههاي CNG به اطلاع مي رساند حسب درخواست وزير محترم نفت موضوع نامه شماره 26812-19/30 مورخ 5/11/85 و درخواست شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران موضوع نامه شماره 19366-20/17دپ پ مورخ 7/11/85 و موافقت وزير محترم نيرو با اين دو درخواست ، بهاي ديماند جايگاههاي CNG تا مدت دو سال پس از برقراري انشعاب بر اساس ديماند مصرفي محاسبه و جايگاههاي دو منظوره CNG نيز مشمول استفاده از اين تسهيلات مي باشند. لذا ترتيبي اتخاذ نمايند تا تسهيلات موضوع ابلاغ فوق (با افزايش زمان يكسال به دو سال) براي تمام جايگاههاي عرضه كننده گاز CNG (اعم از تك منظوره و دو منظوره) برقرار گردد.

 

 

محمد احمديان
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي
رونوشت:

- جناب آقاي مهندس نعمت زاده ، معاون محترم وزير و مدير عامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران براي استحضار
- دفتر وزير محترم نفت عطف به نامه فوق الذكر براي استحضار
- جناب آقاي مهندس وحدتي ، مدير عامل محترم شركت توانير
- دفتر وزير محترم نيرو
- دفتر بهبود بهره وري و اقتصاد برق
تصویر نامه: