مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 77073/30/100

شماره: 77073/30/100
تاریخ: 1385/09/19
از:
وزرات نيرو
به:
جناب آقاي دكتر دهقان - معاون محترم رييس جمهور و رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران
موضوع:
تامين برق گلزار شهدا

با سلام،

عطف به نامه شماره 105121/820/400 مورخ 15/8/85 در خصوص تامين برق گلزار شهدا به استحضار مي رساند هيات وزيران در جلسه مورخ 1/2/81 بر اساس بند "د" ماده 159 قانون برنامه سوم توسعه ، آيين نامه طرح ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و بزرگداشت ياد شهيدان و تجليل از ايثارگران را به تصويب رساند كه بر اساس ماده 6 آن ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون مذكور موظف به تامين اعتبار براي كليه دستگاههاي اجرايي مشمول طرح از جمله وزارت نيرو گرديد. متاسفانه عليرغم پايان يافتن برنامه سوم و عدم تنفيذ آن در برنامه چهارم توسعه ، تاكنون اعتباري در جهت اجراي طرح در اختيار وزارت نيرو قرار نگرفته است و از سوي ديگر شركتهاي برق منطقه اي تحت فشار مكاتبات عديده از طرف ارگانهاي ذينفع قرار دارند.

با توجه به اينكه اجراي طرح از طرف شركتهاي برق منطقه اي مستلزم داشتن اعتبار لازم از محل منابع عمومي دولت مي باشد ، مجدداً در اين رابطه طي نامه شماره 2760/234/23 مورخ 29/8/85 (تصوير پيوست) از مديريت امور انرژي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور درخواست اعتبار شده است.

 

سيد پرويز فتاح
وزير نيرو
رونوشت:

- معاونت امور برق و انرژي
- شركت توانير
- مشاور وزير در امور ايثارگران
- دفتر وزارتي و بازرسي
- واحد پيگيري جهت اقدام لازم
تصویر نامه: