مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 75788/350

شماره: 75788/350
تاریخ: 1385/09/14
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي
موضوع:
بهاي برق مصرفي مشتركين پمپاژ آب كشاورزي

با سلام،

پيرو بخشنامه شماره 10/20/30400 مورخ 14/4/85 و بند 5 نامه شماره 1862/11/234 مورخ 29/5/85 به اطلاع مي رساند بهاي برق مصرفي پمپاژ آب در مورد مشتركين باغي ، گلخانه اي ، دامي ، طيور ، پرورش قارچ و مجتمع هاي پرورش اسب مندرج در بند ج بخشنامه بر اساس تعرفه پمپاژ آب كشاورزي بند 2-3 محاسبه و دريافت گردد ، بهاي برق مصرفي پمپاژ آب زراعي كمافي السابق مشمول بند 1-3 تعرفه پمپاژ آب كشاورزي مي باشد.

بديهي است كليه مشتركين پمپاژ آب (از جمله پمپاژ آب فعاليتهاي نامبرده شده) بايستي پروانه بهره برداري معتبر جهت تامين برق و يا تفكيك انشعاب مربوط به پمپاژ و ساير مصارف را ارائه فرمايند.

 

محمد احمديان
معاون وزير نيرو در امور انرژي
رونوشت:

- دفتر وزير محترم نيرو جهت استحضار - در بند ج بخشنامه شماره 100/20/30400 مورخ 14/4/85 محصولات كشاورزي اعم از "زراعي ، باغي و ..." نامبرده شدند ، ليكن نوع تعرفه مشتركين زراعي كه 1-3 مي باشد در بخشنامه ذكر نگرديده است اطلاعيه حاضر جهت اصلاح لازم صادر گرديده است.
- شركت توانير
تصویر نامه: