مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 30/19-26812

شماره: 30/19-26812
تاریخ: 1385/11/05
از:
وزارت نفت
به:
جناب آقاي مهندس فتاح - وزير محترم نيرو
موضوع:
جايگاههاي دو منظوره CNG

با سلام،

ضمن تشكر از مساعدت جنابعالي در خصوص صدور بخشنامه شماره 100/30/35888 مورخ 31/4/85 مبني بر تعويق يكساله پرداخت حق ديماند جايگاههاي دو منظوره CNG پس از برقراري انشعاب ، نظر به اينكه عايدات جايگاههاي مذكور از محل فروش گاز به دليل كم بودن مشتري تناسبي با حق ديماند نداشته و تعدادي از نقاط عرضه نيز به دليل عدم عمليات نصب و راه اندازي تجهيزات به بهره برداري نرسيده اند ، خواهشمند است موافقت فرماييد اخذ حق ديماند در جايگاههاي مذكور از يكسال پس از برقراري انشعاب به دو سال افزايش يابد.

قبلاً از حسن نظر جنابعالي در تقويت طرح ملي CNG قدرداني مي شود.

سيد كاظم وزيري هامانه
وزير نفت
رونوشت:

تصویر نامه: