مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 234/11/3897

شماره: 234/11/3897
تاریخ: 1385/11/17
از:
توانير
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي
موضوع:
كنتور چند تعرفه

با سلام،

عطف به ابلاغيه شماره 100/30/67011 مورخ 16/8/1385 در رابطه با محاسبه برق مصرفي مشتركين با قدرت كمتر از 30 كيلووات و با توجه به لزوم آماده سازي بستر لازم جهت اجراي اين ابلاغيه از ابتداي سال 1386 به منظور اعمال مديريت مصرف ، خواهشمند است دستور فرماييد نكات ذيل بررسي و پاسخ لازم تهيه و ارسال گردد.

1 - تطبيق نرم افزار محاسبه صورتحساب مشتركين با ابلاغيه مزبور

2 - تامين كنتورهاي لازم جهت اجراي ابلاغيه (تعداد كنتورهاي سه تعرفه مورد نياز در سال 1386 جهت اجراي ابلاغيه مزبور و تعداد كمبود كنتورهاي سه تعرفه)

3 - ساير نكاتي كه مي بايد شركت جهت اجراي ابلاغيه در مورد آنها اقدام نمايد

محمد علي وحدتي
مدير عامل
رونوشت:

- معاونت توسعه و امور اقتصادي
- دفتر مطالعات اقتصادي و تعرفه
تصویر نامه: