مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 234/11/298

شماره: 234/11/298
تاریخ: 1385/10/12
از:
توانير
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي
موضوع:
چگونگي اجراي تامين برق گلزار شهدا

با سلام،

عليرغم پي گيريهاي بعمل آمده در مورد نحوه اجراي مصوبه هيات دولت به شماره 37049/31246هـ مورخ 8/9/83 در مورد موضوع فوق الذكر ، به اطلاع مي رساند سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از محل منابع عمومي براي اجراي مصوبه منابعي تخصيص نداده است.

 

محمد علي وحدتي
مدير عامل
رونوشت:

- معاونت توسعه و امور اقتصادي
- دفتر مطالعات اقتصادي و تعرفه
تصویر نامه: