مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 101860/420

شماره: 101860/420
تاریخ: 1385/12/20
از:
وزارت نيرو
به:
جناب آقاي شعباني - نماينده محترم سنندج ، كامياران و ديواندره در مجلس شوراي اسلامي
موضوع:
تخفيف در تعرفه برق مصرفي استان كردستان در زمستان 1385

با سلام،

بازگشت به نامه شماره 2838/7/س مورخ 29/10/85 در خصوص درخواست كاهش تعرفه هاي برق استان كردستان در زمستان 1385 به منظور جبران هزينه هاي اضافه شده به بودجه خانوارها ناشي از مصرف بيشتر برق براي مصارف گرمايشي گاز به استحضار ميرساند كه هزينه تمام شده برق به مراتب بيش از هزينه تمام شده گاز مي باشد و استفاده حرارتي از برق به منزله هدر دادن منابع ملي بوده و به هيچ وجه توصيه نمي گردد و از سوي ديگر در حال حاضر صنعت برق به دليل عدم تراز منابع و مصارف دچار كمبود سرمايه گذاري بوده و قادر به پاسخگويي به مصارف عادي مشتركين نيست عليهذا هر گونه تغيير در تعرفه ها كه از يكسو منجر به كاهش منابع صنعت برق و از سوي ديگر افزايش شديد مصرف برق خواهد شد عدم تراز از منابع و مصارف را تشديد و تامين نيروي برق را دچار اختلال خواهد كرد عليهذا خواهشمند است نسبت به پيگيري ساير راه حلهاي اصولي قيد شده در نامه آنجناب اقدام لازم مبذول فرمايند.

 

علي يوسف پور
معاون حقوقي ، امور مجلس و پشتيباني
رونوشت:

- شركت توانير
- جناب آقاي دكتر احمديان جهت استحضار
- جناب آقاي قادري جهت استحضار
تصویر نامه: