مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره پ پ د 17/20- 19366

شماره: پ پ د 17/20- 19366
تاریخ: 1385/11/07
از:
شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران
به:
جناب آقاي دكتر احمديان - معاون محترم انرژي وزارت نيرو
موضوع:
جايگاههاي دو منظوره CNG

با سلام،

احتراماً ، عطف به بخشنامه شماره 100/30/35888 مورخ 31/4/85 (تصوير پيوست) به استحضار ميرساند در برخي از استانها ، شركتهاي برق منطقه اي به دليل عدم اشاره به جايگاههاي دو منظوره CNG در بخشنامه مذكور ، از اعمال مفاد آن براي جايگاههاي فوق الذكر خودداري مي نمايند.

نظر به اينكه درخواست اين وزارت مساعدت با كليه جايگاههاي عرضه كننده گاز CNG (اعم از دو منظوره و تك منظوره) مي باشد ، خواهشمند است دستور فرماييد مراتب بنحو مقتضي به شركتها منعكس گردد.

 

 

محمدرضا نعمت زاده
معاون وزير و مدير عامل
تصویر نامه: