مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 31-40 (از 41)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 
شماره موضوع از به تاریخ
240/26739 واگذاري انشعاب برق 15 آمپر تكفاز به كيوسكهاي نگهباني وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي 08/05/1384
240/25520 جداول مراجع مجاز صدور گواهي جهت تخصيص كد تعرفه به متقاضي و يا مشترك وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي 1384/05/03
240/24648 مجوز هاي صنعتي صادره توسط وزارت جهاد كشاورزي و واحد هاي تابعه آن وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي 29/04/1384
100/30/18239 اعمال تخفيف در مورد صنايع همكار با برنامه تعطيلات و تعميرات سالانه وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي 1384/03/31
923/11/234 بند «ر» تبصره 12 قانون بودجه سالهاي 82 و 83 وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي 25/03/1384
920/11/234 اجراي تبصره هاي 6 و 11 قانون بودجه سال 1384 شركت توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي 1384/03/25
803/11/234 قرارداد تامين برق توانير كليه شركتهاي سهامي برق منطقه اي 16/03/1384
613/11/234 وحدت رويه در صدور صورتحساب بهاي برق توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي 1384/03/01
598/11/234 نحوه اطلاع رساني در خصوص اتمام اعتبار مجوز هاي ارائه شده از طرف صنايع توانير كليه شركتهاي سهامي برق منطقه اي 31/02/1384
100/30/8840 كاهش حريم خطوط وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي 1384/02/20