مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 3930/11/234

شماره: 3930/11/234
تاریخ: 1384/12/03
از:
توانير
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي
موضوع:
واحدهاي صنفي واكيوم كاري

 با سلام ، 

پيرو اطلاعيه شماره 2066/814/11 مورخ 16/2/76 خواهشمند است دستور فرمايند بهاي برق واحدهاي صنفي شاغل در امر واكيوم كاري را در صورت ارائه پروانه توليدي معتبر صادره از جانب اتحاديه سازندگان و فروشندگان مصنوعات پلاستيك و نايلون ، ملامين و مشمع با تعرفه توليد ( صنعت و معدن ) محاسبه و دريافت نمايند.

  

شماره : 211
تاريخ : 20/10/84

از : اتحاديه صنف سازندگان و فروشندگان مصنوعات پلاستيك و نايلون ، ملامين و مشمع
به : مجمع محترم امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران

سلام عليكم
احتراماً در پاسخ نامه شماره 3750/1229/10ن مورخ 10/5/84 آن مجمع محترم در خصوص استعلام شماره 985/234/23 مورخ 10/3/84 معاونت محترم توسعه و امور اقتصادي وزارت نيرو مبني بر نوع فعاليت وكيوم كاري به استحضار ميرساند وكيوم كاري گروهي از رده هاي صنعت پلاستيك ميباشند و بسياري از آنان داراي پروانه توليدي از اين اتحاديه بوده و لذا مشمول تعرفه صنعتي ميباشند .

با تقديم احترام
رييس اتحاديه - قاسم مفتخري

 

 

شماره : 15723/1979
تاريخ : 27/10/84

از : مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران
به : دبير محترم هيات عالي نظارت

با سلام
احتراماً بازگشت بنامه شماره 852/42 مورخ 21/3/84 و شماره 20711/46 مورخ 4/10/84 در خصوص رونوشت نامه شماره 958/233/23 مورخ 10/3/84 معاون محترم توسعه و امور اقتصادي وزارت نيرو مبني بر نوع فعاليت واكيوم كاري بدينوسيله تصوير جوابيه شماره 222 مورخ 20/10/84 اتحاديه صنف سازندگان و فروشندگان مصنوعات پلاستيك و نايلون ، ملامين و مشمع جهت هر گونه اقدام مقتضي ايفاد ميگردد .

با احترام
قاسم نوده فراهاني
رييس مجمع

 

 

شماره : 27230/40/46
تاريخ : 10/11/84

از : مركز اصناف و بازرگانان ايران
به : جناب آقاي مسعودي - معاون محترم توسعه امور اقتصادي شركت توانير

با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 958/234/23 مورخ 10/3/84 در خصوص نوع فعاليت واحدهاي صنفي واكيوم كاري ، به پيوست تصوير نامه شماره 15723/1979 مورخ 27/10/84 مجمع امور صنفي صنوف توزيعي و خدماتي تهران بهمراه ضميمه مربوط جهت استحضار و بهره برداري لازم ايفاد مي گردد .

سيد حسين فرجي
رييس مركز و دبير هيات عالي نظارت

 

  محمد احمديان مدير عامل
رونوشت:

- هيات عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي كشور بازگشت به نامه شماره 27230/40/46 مورخ 10/11/84 جهت استحضار
- معاونت توسعه و امور اقتصادي - دفتر مطالعات اقتصادي
تصویر نامه: