مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 3925/11/234

شماره: 3925/11/234
تاریخ: 1384/12/03
از:
توانير
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي
موضوع:
نحوه دريافت 3 درصد عوارض
با سلام ،
پيرو بخشنامه وزير محترم نيرو در خصوص نحوه دريافت 3 درصد عوارض ابلاغ شده طي نامه شماره 240/34592 مورخ 15/6/1384 دفتر بررسيهاي اقتصادي وزارت نيرو اعلام مي دارد: 
براي محاسبه 3 درصد عوارض در بخش انرژي راكتيو ، در مواقعي كه ضريب قدرت كمتر از 90 درصد است ، مي بايد 3 درصد عوارض صرفا از حاصل ضرب ضريب زيان در بهاي انرژي (ميان باري ، اوج بار و كم باري ) ، با رعايت سقف اعلام شده در بند 4 شرايط عمومي تعرفه هاي برق ، اخذ گردد و حاصل ضرب ضريب زيان در بهاي قدرت مشمول عوارض مذكور نمي شود . ضمناً سهم بهاي انرژي اكتيو از بهاي فصل نيز مشمول 3 درصد عوارض مي گردد .
محمد احمديان
مدير عامل
رونوشت:

- دفتر بررسيهاي اقتصادي وزارت نيرو بازگشت به نامه شماره 240/57769 مورخ 26/9/84 جهت اطلاع
- سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان بازگشت به نامه شماره 37538/370 مورخ 7/10/84 جهت اطلاع
- معاونت توسعه و امور اقتصادي  - دفتر مطالعات اقتصادي و تعرفه
تصویر نامه: