مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 3655/11/234

شماره: 3655/11/234
تاریخ: 1384/11/15
از:
توانير
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي
موضوع:
صحافي ها
با سلام ،
پيرو اطلاعيه شماره 2066/814/11 مورخ 16/2/76 ، نظر به آن كه بر اساس مصوبه مورخ 30/10/81 هيات نظارت بر سازمانهاي صنفي كشور فعاليت صحافي ها توليدي مي باشد ، لذا خواهشمند است دستور فرمايند عنوان صحافي به فهرست اسامي واحدهاي توليدي تحت پوشش مجامع امور صنفي كه مشمول مفاد ماده 4-36-4 آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق مي گردند ، افزوده شود .
محمد احمديان
مدير عامل
رونوشت:

- هيات عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي كشور بازگشت به نامه شماره 844/42 مورخ 31/3/84 جهت استحضار
- معاونت توسعه و امور اقتصادي - دفتر مطالعات اقتصادي 
تصویر نامه: