مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 3341/11/234

شماره: 3341/11/234
تاریخ: 1384/10/18
از:
توانير
به:
جناب آقاي مهندس فتاح - وزير محترم نيرو
موضوع:
تمديد مهلت كاهش موقت قدرت قراردادي اشتراكهاي غير صنعتي
با سلام و احترام ، 
به استحضار مي رساند طي سنوات گذشته در موارد خاص به منظور كمك به برخي از مشتركين غير صنعتي ، قدرت قراردادي انشعابهاي مربوطه با موافقت وزير نيرو موقتاً براي دوره زماني محدودي تقليل مي يافت . از آنجا كه برخي از اين مشتركين پس از انقضاي مهلت كاهش موقت قدرت ، تقاضاي تمديد آن را دارند، پيشنهاد مي شود براي جلوگيري از تصديع وقت جنابعالي در اين موارد شركت توانير راساً بررسي و مشروط بر آنكه ميزان كاهش قدرت در سالهاي پس از انقضاي مهلت اوليه حداكثر 75% مقدار كاهش موقت سال قبل از آن باشد ، با اين تقاضا موافقت نمايد . خواهشمند است نظرات آن جناب را امر به ابلاغ فرمايند .
محمد احمديان
مدير عامل
رونوشت:
 
تصویر نامه: