مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 3270/11/234

شماره: 3270/11/234
تاریخ: 1384/10/13
از:
توانير
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي
موضوع:
اعلام ضرورت آمادگي مشتركين حساس
با سلام ، 
مقتضي است با توجه به امكان بروز شرايط خارج از كنترل صنعت برق دستور فرمايند مطلب ذيل از طريق نامه و يا رسانه هاي عمومي به آگاهي مشتركين حساس رسانده شود :
« با توجه به مفاد بند 48-4 آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق ، شركت برق مسئول تداوم تامين برق مشتركين است . ليكن از آنجا كه به هر دليل وقوع حوادث قهري يا بروز عوامل خارج از كنترل احتمال قطع برق مشتركين وجود دارد ، ضروري است مشتركيني كه عدم تداوم تامين برق براي ايشان منجر به خسارات جاني و مالي مي گردد پيش بيني لازم را جهت تامين برق اضطراري بنمايند »
محمد احمديان
مدير عامل
رونوشت:

- معاونت توسعه و امور اقتصادي
- دفتر مطالعات اقتصادي و تعرفه
تصویر نامه: