مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 27800/3470/11

شماره: 27800/3470/11
تاریخ: 1384/10/27
از:
توانير
به:
كليه مديران محترم عامل شركتهاي سهامي برق منطقه اي
موضوع:
اجراي ماده 26 قانون برنامه چهارم
با سلام،
از آنجائي كه وفق ماده 26 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي دولت موظف است هزينه اشتراك برق متقاضيان واحد هاي توليدي ، صنعتي ، معدني و كشاورزي غير دولتي كه طي برنامه چهارم تقاضاي انشعاب مي كنند را حداكثر به مدت پنج سال با توجه به اعتبارات تخصيصي و نقدينگي دريافت شده تقسيط نمايد ، خواهشمند است دستور فرماييد در صورتيكه متقاضي معرفي نامه از دستگاههاي ذيربط ( با توجه به مجوز صادره براي فعاليت دستگاههاي ذيربط عبارت خواهند بود از : وزارت جهاد كشاورزي ، شركتهاي شهركهاي صنعتي ، اداره كل صنايع استان مربوطه ) ارائه نمايند واحد مسئول در آن شركت اقدامات لازم جهت تقسيط انشعاب مطابق ضوابط ابلاغي بعمل آورند .
محمد احمديان
مدير عامل
رونوشت:

- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور  - دفتر بودجه جهت استحضار
- سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي جهت استحضار
- معاونت توسعه و امور اقتصادي
- مجري طرح - آقاي مهندس رجبي
تصویر نامه: