مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 11-20 (از 50)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 
شماره موضوع از به تاریخ
11/23/5969 قانون منع واگذاري اراضي فاقد كاربر مسكوني براي امر مسكن توانير جناب آقاي اميري - مدير محترم دفتر حقوقي 14/11/1383
11/23/5954 واحدهاي پذيرايي و اقامتي توانير جناب آقاي آرامش - مدير مل محترم دفتر حقوقي وزارت نيرو 1383/11/13
83/2459 تعرفه برق صنعتي واحدهاي توليدي و خدمات فني تحت پوشش وزارت بازرگاني اتحاديه صنف فروشندگان لاستيك و روغن پنچر گيري تهران برادر بزرگوار جناب آقاي محمد مهدي نهاوندي - معاونت محترم امور توليد و بازرگاني مركز اصناف و بازرگانا 11/11/1383
63741/30/100 اصلاح بند 2-36-4 آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق وزارت نيرو شركت توانير 1383/11/04
3131/1929 ارسال مصوبه كنتور هاي چند تعرفه توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و شركتهاي توزيع نيروي برق 12/10/1383
111/294 كنتور هاي چند تعرفه توانير معاونت محترم هماهنگي و نظارت بر بهره برداري 1383/09/26
242/11/3112 اصلاحيه نامه شماره 3112/11 مورخ 16/9/1383 در خصوص كاهش بدهي به صنف سازندگان چراغهاي روشنايي توانير مديران عامل محترم شركتهاي برق منطقه اي آذربايجان- باختر- تهران-خراسان- خوزستان- سيستان و بلوچستان- گ 26/09/1383
53379/30/100 حداقل بهاي برق ماهيانه اشتراكهاي مربوط به نانوائيهاي سنتي و مراكز آموزشي داراي قدرت كمتر از 30 كيلووات وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي 1383/09/17
11/309251 اعمال تخفيف در مورد صنايع همكار با برنامه تعطيلات و تعميرات سالانه توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي 15/09/1383
4-27675 افزايش حداقل بهاي برق سازمان بازرسي و نظارت جناب آقاي مسعودي - معاون محترم توسعه و امور اقتصادي شركت توانير 1383/09/01