مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 74665/30/100

شماره: 74665/30/100
تاریخ: 1383/12/25
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي
موضوع:
نحوه محاسبه تخفيف حريم درجه يك خطوط انتقال و توزيع نيروي برق

به منظور هماهنگي و عملكرد يكسان در خصوص نحوه محاسبه ميزان حريم درجه يك خطوط انتقال نيروي برق در داخل محدوده شهري و تسري آن به مناطق واجد شرايط در خارج از محدوده شهر ها ، به پيوست جدول نحوه محاسبه تخفيف درجه يك خطوط انتقال و توزيع نيروي برق جهت استفاده ابلاغ مي گردد .
اين بخشنامه جايگزين كليه بخشنامه هاي قبلي در مورد تخفيف حريم درجه يك مي گردد . ليكن در مورد حريم درجه 2 رويه ها و بخشنامه هاي قبلي كماكان معتبر خواهد بود .
منبعد كسب مجوز اعمال تخفيف در حريم مي بايد با رعايت جدول پيوست و همچنين ملحوظ داشتن ساير نكات ايمني صورت گيرد . 

ميزان حريم درجه يك خطوط انتقال و توزيع نيروي برق ( بر حسب متر ) پس از اعمال تخفيف

 

رديف ولتاژ
( كيلوولت )

فاصله دو پايه متوالي خطوط هوائي نيروي برق

تا 120 متر

از 120 تا 200 متر

از 200 تا 250 متر

از 250 تا 300 متر

از 300 متر به بالا

33

3.5

( بدون تخفيف ) 5

( بدون تخفيف ) 5

( بدون تخفيف ) 5

( بدون تخفيف ) 5

63

9

9

10

12

( بدون تخفيف ) 13

132

10.5

10.5

11.5

13.5

( بدون تخفيف ) 15

230

12

12

13

14.5

( بدون تخفيف ) 17

400

14

14

16

17.5

( بدون تخفيف ) 20اعمال تخفيف در حريم درجه يك ولتاژ 20 كيلوولت مستلزم انجام مطالعات مستقل در هر مورد و ارائه آن به وزارت نيرو جهت كسب مجوز مي باشد .

 

حبيب ا ... بيطرف
وزير نيرو
رونوشت:

- دانشكده صنعت آب و برق
- پژوهشگاه نيرو
- مهندسين مشاور
- شركت توانير
- دفتر وزارتي و بازرسي
تصویر نامه: