مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 74532/410

شماره: 74532/410
تاریخ: 1383/12/24
از:
وزارت نيرو
به:
جناب آقاي مهندس مسعودي - معاون محترم توسعه و امور اقتصادي توانير
موضوع:
واحد هاي اقامتي و پذيرايي
با سلام ،

عطف به نامه شماره 5954/224/23 مورخ 13/11/83 اشعار مي دارد :

بر اساس ماده 11 آيين نامه ايجاد ، اصلاح ، تكميل ، درجه بندي ، و نرخ گذاري تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي و نظارت بر فعاليت آنها ، تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي به سه دسته تقسيم شده اند كه دسته اول به پنج درجه و دسته دوم و سوم به سه درجه ، درجه بندي مي شوند لذا همانگونه كه ملاحظه مي فرمايند واحد هاي اقامتي و پذيرايي به صورت مجزا درجه بندي مي شوند و استنباط شركت برق منطقه اي گيلان مبني بر اينكه واحد هاي مورد نظر لزوماً مي بايست توانايي ارائه خدمات اقامتي و پذيرايي را به صورت يكجا و توامان دارا باشند ، صحيح نبوده و چنانچه واحد هاي مورد نظر بلحاظ ضوابط و مقررات حاكم ، واجد شرايط لازم تشخيص گردند فعاليت آنها به صورت تفكيكي موجب خروج از شمول مقررات ايرانگردي و جهانگردي نخواهد بود .
 

رسول آرامش
مدير كل دفتر حقوقي
رونوشت:

 
تصویر نامه: