مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 46/30/6213

شماره: 46/30/6213
تاریخ: 1383/12/04
از:
مركز اصناف و بازرگانان ايران
به:
سركار خانم محدث - مدير كل محترم دفتر مطالعات اقتصادي و تعرفه شركت توانير
موضوع:
تعرفه برق صنعتي واحدهاي توليدي و خدمات فني تحت پوشش وزارت بازرگاني
با سلام و احترام
پيرو مذاكرات نماينده اين مركز آقاي عليرضا پناهي با آن اداره كل به پيوست تصوير نامه شماره 2459/83 مورخ 11/11/83 اتحاديه صنف فروشندگان لاستيك روغن و پنچرگيران تهران ارسال مي شود . با عنايت به اينكه دو رسته صنفي تحت پوشش آن اتحاديه « توليد فيلتر روغن و هوا » و « پنچرگيران » از دستگاههاي برقي شامل دستگاه جدا كننده لاستيك از رينگ ، پمپ باد ، اتو برقي ، پرس برقي ، دستگاه خم كن و برش برقي استفاده مي نمايند ، خواهشمند است رسته هاي فوق الذكر در ليست اسامي كارگاههاي مشمول استفاده از تعرفه برق صنعتي قرار گيرد .
تصویر نامه: