مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 34/241655

شماره: 34/241655
تاریخ: 1381/12/24
از:
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
به:
وزارت نفت - وزارت نيرو - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
موضوع:
برق چاههاي آب كشاورزي
پيرو مصوبه شماره 34/2043 مورخ 18/12/1380 شوراي اقتصاد در زمينه تعيين مبالغ مربوط به هزينه توليد و انتقال هر كيلووات انشعاب واگذار شده براي برقي كردن چاههاي كشاورزي ، شوراي اقتصاد ( هيات وزيران ) در جلسه مورخ 11/9/1381 در اجراي بند 3 ماده واحده قانون تسهيل برقي كردن چاههاي كشاورزي ، موارد زير را جهت اجرا و جايگزيني مفاد مصوبه فوق الذكر ، مورد تصويب قرار داد :

1 - شركت ملي نفت ايران موظف است جمعاً تعهداتي معادل پانصد و پنجاه ميليون ( 550.000.000 ) دلار را بابت اصل سود و هزينه هاي بانكي اعتبارات گشايش شده شركت توانير ، موضوع تعهدات ماده 62 قانون محاسبات عمومي كشور در مدت ده ( 10 ) سال آينده ( 1391 - 1382) به عهده گيرد و در سر رسيد از طريق واريز به حساب شركت توانير در بانك ذيربط آن را بازپرداخت كند .

2 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، امر انتقال دين را حداكثر ظرف مدت يك ماه از ابلاغ اين مصوبه ، حسب جدول زير كه مورد توافق مديران عامل  شركت ملي نفت ايران ( پذيرنده دين ) ، شركت توانير ( منتقل كننده دين ) و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ( ضامن ) مي باشد ، انجام داده و ترتيبي اتخاذ خواهد نمود كه حسب قانون فوق الذكر تعهدات تسويه گردد .

( مبلغ به ميليون دلار )

 

 

سال

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

جمع

مبلغ

48

53

55

55

55

55

55

57

61

56

550

 

 

 

 

 

3 - شركت هاي برق منطقه اي موظفند علاوه بر چاههاي آب كشاورزي برقدار شده تا پايان 1380 طي سال جاري و سال هاي باقيمانده برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تعداد بيست و پنج هزار ( 25000 ) حلقه چاه جديد آب كشاورزي را برقدار كنند .

4 - شركت هاي مشمول مفاد اين مصوبه موظفند هر سال هزينه ها و منابع فوق الذكر را حسب مورد در صورتجلسه مجامع عمومي ( بودجه ) درج كنند . سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است هزينه باز پرداخت را در بودجه شركت ملي نفت ايران و منابع حاصل از انتقال دين مزبور ، براي شركت توانير را در بودجه سنواتي آن شركت ها در قانون لايحه بودجه كل كشور پيش بيني كند .
 

محمد ستاري فر
معاون رييس جمهور و رييس سازمان
رونوشت:

- رييس مجلس شوراي اسلامي ، معاون اول رييس جمهور ، دفتر رييس جمهور ، دفتر هيات دولت ، اعضاء شوراي اقتصاد ، معاون رييس جمهور در امور حقوقي و امور مجلس ، دفتر بازرسي ويژه رييس جمهور ، ديوان محاسبات كشور ، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي ، سازمان بازرسي كل كشور ، اداره كل حقوقي ، اداره كل قوانين و مقررات كشور ، كليه وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي ، نهاد هاي انقلاب اسلامي ، استانداري هاي سراسر كشور ، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران ، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران و دفتر هيات دولت و ابلاغ مي شود .

تصویر نامه: