مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 73785/410

شماره: 73785/410
تاریخ: 1380/12/13
از:
وزارت نيرو
به:
معاونت محترم بازرگاني و بررسيهاي اقتصادي توانير
موضوع:
قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي
با سلام و تحيت عطف به نامه شماره 30973/8500/23 مورخ 25/10/80 اشعار مي دارد :

با توجه به ماده 11 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ( مصوب 72 ) كه مقرر ميدارد :

« صدور مجوز براي انجام هر نوع فعاليت اقتصادي مجاز ، ايجاد بنا و تاسيسات و تصدي به انواع مشاغل توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در مورد مشاغلي كه متصدي مستقيم ندارد در محدوده منطقه فقط در اختيار سازمان ميباشد »

چنين بنظر ميرسد كه صدور موافقت اصولي يا پروانه و جواز تاسيس و ... مذكور در بند 36-4 در مناطق آزاد بعهده سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي است و لذا تاييديه يا صدور پروانه از سازمان مبني بر صنعتي بودن واحد هاي احداث شده در مناطق مذكور براي انطباق با ماده 36-4 آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق كافي باشد .

اما مناطق ويژه اقتصادي در شمول اين حكم نميباشند زيرا غالب فعاليت در اين مناطق ناظر به امور تجاري است و چنانچه برق صنعتي مورد نياز باشد لازم است از طريق قيد شده در ماده 36-4 آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق گواهي لازم ارائه گردد .

احمد بابائي
مدير كل دفتر حقوقي
تصویر نامه: