مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 62746/410

شماره: 62746/410
تاریخ: 1380/10/23
از:
وزارت نيرو
به:
معاونت محترم بازرگاني و بررسيهاي اقتصادي سازمان توانير
موضوع:
روشنايي معابر در جاده هاي خارج از شهر ها ، نقاط مه گير و مبادي ورودي شهر ها
با سلام

عطف به نامه شماره 27982/7749/23 مورخ 26/9/80 در خصوص روشنايي معابر در جاده هاي خارج از شهر ها ، نقاط مه گير و مبادي ورودي شهر ها اشعار مي دارد :

با عنايت به ماده " 4 " قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 11/2/79 مجلس شوراي اسلامي تامين انرژي براي روشنايي راههاي كشور حسب اعلام وزارت راه و ترابري و " در چهارچوب مقررات موجود " بر عهده وزارت نيرو مي باشد كه با توجه به مقررات موجود اين امر مستلزم ايجاد تاسيسات روشنايي و پرداخت هزينه هاي حق انشعاب و بهاي برق و ساير هزينه هاي مربوطه توسط وزارت محترم راه و ترابري خواهد بود مگر موارد احصاء شده در بند " ج " تبصره « 33 » قانون بودجه سال 1380 كل كشور ( قابل اجرا در سال 1380 ) كه وزارت راه و ترابري از پرداخت هزينه حق انشعاب برق و بهاي برق مصرفي معاف مي باشد لكن در خصوص استاندارد روشنايي موارد مذكور هيچگونه معيار قانوني وجود ندارد و ضروريست ضمن تامين انرژي مورد نياز وزارت راه و ترابري بمنظور سلب هر گونه عواقب ناشي از عدم اجراي قانون ، استاندارد هاي مربوطه را جهت ابلاغ به شركتهاي ذيربط از آن وزارتخانه مطالبه فرماييد .
 

احمد بابائي
مدير كل دفتر حقوقي
تصویر نامه: