مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 55915/30/100

شماره: 55915/30/100
تاریخ: 1380/09/19
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان
موضوع:
عدم اجراي بند هاي 1-3 و 2-3 تعرفه كشاورزي
با عنايت به تصويب " قانون تسهيل برقي كردن چاههاي كشاورزي " مقتضي است دستور فرماييد در سالجاري از اجراي بند هاي 1-3 و 2-3 تعرفه كشاورزي ( مربوط به مشتركيني كه عليرغم انعقاد قرارداد 20 ساعته ، مازاد بر قرارداد از انشعاب استفاده نمايند ) از تاريخ تصويب قانون خودداري گردد .
حبيب ا... بيطرف
وزير نيرو
رونوشت:

- معاونت امور برق
- دفتر وزارتي و بازرسي
تصویر نامه: